TIPE DAPUR AQIQAH

HUBUNGI KAMI
HUBUNGI KAMI
HUBUNGI KAMI
HUBUNGI KAMI
HUBUNGI KAMI
HUBUNGI KAMI

HARPA PAKET + NASI BOX

Rp. 13.000

Rp. 15.000

Rp. 16.000

Rp. 18.500

DAFTAR HARGA PAKET

Tipe Tasyakur

 • Rp. 1.2 juta (betina)
 • Rp. 1.6 juta (Jantan)
 • 200 tusuk sate
 • 50 porsi gule
 • 10 porsi gule (kepala + kaki)

Tipe Hemat

 • Rp. 1.4 juta (betina)
 • Rp. 1.9 juta (Jantan)
 • 250 tusuk sate
 • 60 porsi gule
 • 10 porsi gule (kepala + kaki)

Tipe Puas

 • Rp. 1.85 juta (betina)
 • Rp. 2.3 juta (Jantan)
 • 300 tusuk sate
 • 70 porsi gule
 • 10 porsi gule (kepala + kaki)

Tipe Super

 • Rp. 2.1 juta (betina)
 • Rp. 2.6 juta (Jantan)
 • 350 tusuk sate
 • 80 porsi gule
 • 10 porsi gule (kepala + kaki)

Tipe Istimewa

 • Rp. 2.4 juta (betina)
 • Rp. 2.9 juta (Jantan)
 • 400 tusuk sate
 • 100 porsi gule
 • 10 porsi gule (kepala + kaki)